Regulamin sklepu

1. Sklep Internetowy MNISHKHA działający pod adresem http://www.mnishkha.com, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez Annę Migacz Lesińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą MIGFACTORY Anna Migacz Lesińska z siedzibą ul. Filtrowa 62/75, 02-057 Warszawa, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzoną przez ministra właściwego ds. gospodarki, nr NIP: 7342572648, zwaną w niniejszym regulaminie „MNISHKHA.

Dane kontaktowe: Filtrowa 62/224, 02-057 Warszawa, email: buy@mnishkha.com, telefon: +48 734347928

2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 • Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem http://www.mnishkha.com, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez MNISHKHA;
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub dokonuje zakupu w Sklepie Internetowym bez rejestracji;
 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Czas realizacji zamówienia –  czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz nadane na adres pod którym zamówienie powinno zostać zrealizowane. Do czasu realizacji zamówienia należy dodać czas dostawy przewoźnika;
 • Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.
 • Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.
 • Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym
 • Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;
 • Salon MNISHKHA– tradycyjny punkt sprzedaży detalicznej zlokalizowany przy ul. Filtrowej 62/224, 02-057 Warszawa

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego MNISHKHA, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym MNISHKHA, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów oraz uprawnień Klienta.
2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.mnishkha.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz regulaminu sprzedaży Towarów (ogólne warunki umowy) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego MNISHKHA oraz składania zamówień na Towary, niezbędny jest:

 • komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 • zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;

4. Użytkownika Sklepu Internetowego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób uciążliwy dla MNISHKHA oraz innych Klientów
5. Treści udostępniane w ramach Strony Internetowej zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały, w szczególności: znaki towarowe i utwory. Także sam układ i wybór prezentowanych w Serwisach treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa polskiego, w tym w szczególności na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.), ustawy z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 roku, Nr 119, poz. 1117 ze zm.).

§ 2. Rejestracja i logowanie

1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym może być dokonanie rejestracji.

2. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej http:// www.mnishkha.com wybrać zakładkę „Zarejestruj się”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: 

E-mail, Hasło, Imię, Nazwisko, Telefon, Ulica, Nr domu/mieszkania, Kod pocztowy, Miasto, Data urodzenia, Adres Korespondencyjny (opcjonalnie), Nazwa firmy oraz NIP ( w przypadku rejestracji jako firma)

3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez  MNISHKHA danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym, a także na powierzenie przetwarzania tych danych podmiotowi, o którym mowa w § 10 ust. 4.

4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem „Zarejestruj”.

5. Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 4,  MNISHKHA prześle na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą link, którego uruchomienie stanowi potwierdzenie rejestracji i kończy procedurę rejestracyjną.

6. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji danych- adresu e-mail jako loginu oraz hasła.

7. Po zalogowaniu Klient w zakładce „Moje dane” może, wypełniając formularz, uzupełnić swoje dane podając adres, adres do wysyłki, a także opcjonalnie  dane firmy. Również w zakładce „Moje dane” klient może dokonać zmiany danych, a także dokonać zmiany hasła.

8. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres e-mail buy@mnishkha.com z prośbą o usunięcie konta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

§ 3 Składanie zamówień Klienta posiadającego status zarejestrowanego użytkownika Sklepu

1. Klient zarejestrowany może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego za pośrednictwem strony internetowej http://www.mnishkha.com przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze

2. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na Stronie produktowej produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:

 • zamawiany towar i rozmiar produktu, jeżeli produkt oferowany jest w różnych rozmiarach;
 • adres, na jaki ma być dostarczony towar;
 • sposób dostawy;
 • sposób płatności.

4. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru.

5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia.

6. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”

7. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z MNISHKHA umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności zamówienia z Regulaminem

9. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną ZAMÓWIENIE zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia

§ 4 Składanie zamówień Klienta nieposiadającego status zarejestrowanego użytkownika Sklepu

1. Klient niezarejestrowany może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego za pośrednictwem strony internetowej http://www.mnishkha.com przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze

2. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na http://www.mnishkha.com , dokonać wyboru Towaru, jego kolorystyki, rozmiaru itp. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do Koszyka

4. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru.

5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 • przedmiotu zamówienia
 • jednostkowej oraz łącznej ceny zmawianych produktów i usług, w tym kosztów dostawy
 • wybranej metody płatności
 • wybranego sposobu dostawy
 • czasu dostawy

6. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”

7. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z MNISHKHA umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności zamówienia z Regulaminem

9. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną ZAMÓWIENIE zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia

§ 5. Ceny towarów

1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.mnishkha.com i oferuje Towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.

2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:

 • zawierają wszelkie cła, opłaty i podatki, w tym podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
 • nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki; Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości  oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta.

3. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie http://www.mnishkha.com, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności (patrz §5).

5. MNISHKHA zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, w tym przeprowadzenia promocji. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

§ 6. Formy płatności i dostawy

1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:

 • gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki lub przy odbiorze osobistym w Salonie MNISHKHA;
 • kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych w Salonie MNISHKHA
 •  przelewem elektronicznym,
 • zwykłym przelewem na rachunek bankowy

2. MNISHKHA umożliwi dokonywanie płatności elektronicznych za zamówione produkty za pomocą systemu oferowanego przez PayPal i PayU
3. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres lub odebrany przez Klienta w  Salonie MNISHKHA. 

 •     czas dostawy firmy kurierskiej – maksymalnie 3 dni
 •    czas dostawy Poczty Polskiej – maksymalnie 5 dni

4. Aktualny cennik dostaw dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem http://www.mnishkha.com. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane przy składaniu zamówienia.
5. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się na adres: buy@mnishkha.com lub telefonicznie, na numer: +48 794 347 928 w celu ustalenia indywidualnego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem.

§ 7. Realizacja zamówień

1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust 5, termin realizacji zamówienia na Towary zamówione w Sklepie Internetowym wynosi nie więcej niż 9 dni roboczych, z wyłączeniem czasu dostawy. Termin na dostawę Towaru biegnie od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia realizacji zamówienia.
3. W przypadku wyboru przez Klienta opcji zapłaty innej niż „za pobraniem” lub gotówką w chwili odbioru, w razie braku wynagrodzenia za zamówienie w ciągu 21 dni od daty jego złożenia, transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.
4. W wypadku gdy nie jest możliwe zrealizowanie zamówienia z powodu przejściowej niemożności, MNISHKHA zaproponuje świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem Klienta o jego prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt MNISHKHA.
5. W przypadku przesyłek zagranicznych termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.

6. MNISHKHA zobowiązuje się dostarczyć towar wolny od jakichkolwiek wad fizycznych.

§ 8. Warunki reklamacji

1. Reklamacje można składać na adres ul.Filtrowa 62/224, 02-057 Warszawa lub na adres wskazany w kontakcie.
2. Dla ułatwienia identyfikacji Użytkownika oraz zgłaszanych problemów i żądań, rekomendowane jest, by reklamacja określała:

 •  dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację, w tym adres e-mail i numer telefonu,
 •  rodzaj Towaru, którego reklamacja dotyczy,
 •   zarzuty Klienta,
 •  okoliczności uzasadniające reklamację Klienta,
 •  ewentualnie żądany przez Klienta sposób załatwienia reklamacji lub usunięcia zarzucanego naruszenia.


3. Reklamacja, o której mowa powyżej, powinna zostać zgłoszona w terminie 2 miesięcy od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji.
4. MNISHKHA zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

§ 9. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z 25 grudnia 2014 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient może w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie internetowym.
2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, należy sporządzić i przesłać do MNISHKHA, na adres Filtrowa 62/224, 02-057 Warszawa, stosowne, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór takiego oświadczenia dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem: http://mnishkha.com/oswiadczen...
3. Udostępnienie przez MNISHKHA wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 2, w żaden sposób nie zobowiązuje Klienta, w przypadku woli odstąpienia od umowy, do złożenia oświadczenia o treści objętej wzorem. Wzór ten stanowi jedynie przykład oświadczenia, którym Klient może się kierować składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
4. 4. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz towaru na adres Showroomu Mnishkha ul. Filtrowa 62/224, 02-057 Warszawa w tym terminie.
5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

6. Koszt przesyłki zwracanego towaru ponosi klient.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. MNISHKHA zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, którego umyślne działania będą naruszały powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym. Wznowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji MNISHKHA. Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli Sprzedawca oraz Klient, którego konto Użytkownika zostało zablokowane.
2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient powinien zgłaszać na adres e-mail buy@mnishkha.com lub telefonicznie +48 794 347 928. MNISHKHA zobowiązuje się rozpatrzyć taką reklamację w terminie do 14 dni.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
4. Sklep Internetowy z ważnej przyczyny może zmienić niniejszy Regulamin po uprzednim powiadomieniu zarejestrowanego Klienta o takiej decyzji. Jeśli w terminie siedmiu (7) dni od powiadomienia Klienta o zmianach w Regulaminie nie usunie on swojego Konta, wówczas MNISHKHA przyjmuje, że zmiany te zostały przez Klienta zaakceptowane. Za ważną przyczynę zmiany Regulaminu uważa się w szczególności: zmianę przepisów prawnych, utratę uprawnień wymaganych do oferowania poszczególnych usług w Sklepie Internetowym, utratę praw do domeny albo istotną awarię sprzętu.
5. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.10.2013 r.
 

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów